web analytics

GOLFreglement

Het golfreglement vervangt het wedstrijdreglement, omdat golf nu éénmaal zo veel meer inhoudt dan enkel “de wedstrijd”. Je kunt het hier nalezen of downloaden via volgende link: Golfreglement 2021

Waarden en Normen – gedragscode van toepassing op Golf Puyenbroeck

Het golfreglement van Golf Puyenbroeck is gebaseerd op de waarden en de normen die garanderen dat de ontdekking en de beleving van de golfsport op een faire, veilige en sportieve manier kan plaatsvinden en daarom vragen we aan de golfers een bijzondere aandacht voor :

De geest van het spel : ”The Spirit of the Game”

Golf wordt bijna altijd zonder scheidsrechter gespeeld. Het spel is gebaseerd op de integriteit van de speler die rekening houdt met andere spelers en volgens de Regels speelt. Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich onder alle omstandigheden beheerst, hoffelijk en sportief te gedragen. Dat is de geest van het golfspel.

Veiligheid

Spelers moeten opletten dat bij hun slag of oefenswing niemand in de buurt kan worden geraakt door de stok, de bal, of door opvliegende stenen, grind, takken en dergelijke.
Spelers mogen pas slaan als de spelers vóór hen buiten bereik zijn. Spelers behoren altijd het baanpersoneel dat binnen bereikbare afstand werkt, voorrang te geven of minstens te waarschuwen als zij bij de komende slag gevaar zouden kunnen lopen.

Slaat de speler een bal in een richting die gevaar kan opleveren voor anderen, dan behoort hij onmiddellijk een waarschuwing te schreeuwen. De traditionele roep in deze situaties is: ‘Fore’.

Wanneer een minder mobiele speler zich verplaatst met een buggy dan moet hij rekening houden met, en zeer voorzichtig zijn naar zijn medespelers, maar ook en in het bijzonder naar de domeinbezoekers (wandelaars en fietsers) op de wegen van het domein. Personeel van het domein in camionettes en busjes of het treintje dat een rondrit maakt door het domein hebben steeds voorrang.

Rekening houden met andere spelers

Niet storen of afleiden bij het afslaan en op de baan
Spelers behoren altijd rekening te houden met andere spelers zowel bij het afslaan als op de baan en hen bij hun spel niet storen door te bewegen, te praten of onnodige geluiden te maken. Spelers moeten er voor zorgen dat elektronische apparaten die zij bij zich hebben andere spelers niet storen.
Op de green
Spelers behoren op de green niet op de speellijn van een andere speler te gaan staan en geen schaduw te veroorzaken op zijn speellijn terwijl hij put. Spelers behoren op of bij de green te blijven totdat alle spelers van de groep hebben uitgeholed.
Score noteren
De spelers moeten op weg naar de volgende afslag de score bij elkaar verifiëren en noteren.

Speeltempo

Vlot speeltempo en aansluiten : spelers behoren in een vlot tempo te spelen. De commissie mag richtlijnen voor het speeltempo vastleggen waaraan alle spelers zich moeten houden. Het is de verantwoordelijkheid van een flight om aansluiting te houden met de flight voor hen. Indien zij een volledige hole afstand verliezen en de flight achter hen ophouden, behoren zij die flight door te laten, ongeacht het aantal spelers in die flight.

Klaar staan om te spelen : spelers moeten klaar zijn om te spelen zodra het hun beurt is om te spelen. Bij het spel op en rond de green moeten zij hun tassen en karren zo neerzetten dat zij snel van de green naar de volgende afslag kunnen gaan. Wanneer een hole is uitgespeeld, moeten de spelers de green onmiddellijk verlaten.

Bal verloren : indien een speler meent dat zijn bal misschien verloren is buiten een strafgebied of misschien buiten de baan ligt, behoort hij, om tijd te sparen, een provisionele bal te spelen. Spelers die naar een bal zoeken behoren, zodra het duidelijk wordt dat de bal niet gemakkelijk te vinden is, de spelers in de groep achter hen een teken te geven dat zij doorgelaten worden. Zij behoren niet eerst drie minuten te zoeken voordat ze dit doen. Als de groep eenmaal is doorgelaten, mogen zij zelf pas doorspelen als die groep voorbij en buiten bereik is.

Voorrang op de baan : voorrang op de baan wordt bepaald door het speeltempo van een flight, tenzij de commissie anders heeft bepaald. Een flight of één speler die een volle ronde speelt, heeft het recht een groep die een kortere ronde speelt voorbij te gaan. Op hole 1 (10 wanneer een flight een 2e ronde wil aanvangen) is het de geboekte starttijd die de voorrang bepaald.

Zorg voor de baan

Voordat een speler een bunker verlaat, moet hij alle door hem en door anderen gemaakte gaten en voetstappen in de buurt zorgvuldig op te vullen en vlak te maken met de hark.
Spelers behoren elk gat van een uitgeslagen plag en elke door een bal veroorzaakte beschadiging van de green (ongeacht of die door de speler zelf is veroorzaakt) zorgvuldig te herstellen. Beschadiging door golfschoenen moeten ook hersteld worden.
Spelers behoren schade aan de baan te voorkomen door geen plaggen uit te slaan met een oefenswing, dit zeker op de afslaggebieden maar ook op de fairway. Indien hij toch een plag slaat dan moet hij die zo zorgvuldig mogelijk terug leggen, behalve op de afslaggebieden.
Spelers moeten ervoor zorgen dat de green niet wordt beschadigd als zij hun tas of de vlaggenstok neerleggen.
Om schade aan de hole te vermijden, mogen de spelers en hun caddies niet te dicht bij de hole gaan staan en moeten ze voorzichtig te werk gaan als zij de vlaggenstok of de bal uit de hole halen. De bal mag niet met de kop van de stok uit de hole gehaald te worden. Spelers horen op de green niet op hun putter te leunen, zeker niet als ze de bal uit de hole halen. De vlaggenstok moet zorgvuldig in de hole te worden teruggezet voordat de spelers de green verlaten.
Aanwijzingen voor het rijden met golfkarren, afgebakende niet toegankelijke zones, moeten strikt worden opgevolgd.
Uitvoering van afspraken, etiquette en spelregels – strafmaatregelen :              als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette en of dit wedstrijdreglement kan de wedstrijdcommissie de speler diskwalificeren volgens Regel 1.3

Kledij

Op het golfterrein tijdens een wedstrijd of golfevenement (ter plaatse of tijdens een uitstap naar een andere golfterrein):
De kledij van de golfer moet voldoen aan de gangbare normen die gelden binnen de golfsport.
Golfschoenen met soft spikes (geen metalen pinnen) of met minimaal profiel op de zolen..
Heren dragen een lange broek of bermuda, bij voorkeur geen jeans. Een polo met pull of windstopper. Geen tennisshort of driekwart vrijetijdskledij, geen training-, zwemkledij. Geen T-shirts of mouwloze onderkledij.
Dames dragen een lange of bermuda broek, bij voorkeur geen jeans. Een rok, broekrok of golfshort. Een polo met of zonder mouwen en met kraagje, eventueel een pull of windstopper. Geen zwemkledij of topjes met schouderbandjes.
Bij slecht weer zijn golflaarzen met soft spikes toegestaan.

Op de range, putting en oefenholes (alle bezoekers) :
Sportieve, gemakkelijke kledij.
Sportschoenen, met vlakke zolen, die geen beschadiging kunnen veroorzaken aan de greens.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Waar in dit reglement wordt gesproken over “golfers” worden alle geslachten bedoeld.

Door zijn reservatie op Golf Puyenbroeck onderwerpt elke golfer, abonnee en greenfee speler, zich aan dit golfreglement en wordt deze golfer geacht de inhoud en de geest van dit reglement, naast de spelregels ‘Royal and Ancient’ te kennen en toe te passen.

Artikel 2 Wedstrijdcommissie

Waar in dit reglement wordt gesproken over “de wedstrijdcommissie” wordt deze uitgevoerd door de wedstrijdleiding, dit is een lid van of een vrijwilliger aangesteld door de sportcommissie.

Er zal altijd een verantwoordelijke wedstrijdleider aanwezig zijn tijdens een qualifying 18 holes wedstrijd.

Artikel 3 Deelnemingsvoorwaarden

Inschrijven voor een wedstrijd of evenement kan alleen door de golfers die op het moment van inschrijfperiode voldoen aan alle gestelde deelnemingsvoorwaarden vermeld op de aankondiging ad valvas, op de wedstrijdkalender en zoals ingesteld in het reservatiesysteem.
Ter info : de KBGF federatiekaart is opgedeeld in 3 types licenties en deze zijn verbonden aan de 3 abonnementstypes op Golf Puyenbroeck die elk hun specifieke gebruiksvoorwaarden hebben.

 • “Terreinabonnees” ontvangen een A licentie federatiekaart.
 • “Budgetabonnees” / “Vrije Golfers met een driving range abonnement” ontvangen de B licentie federatiekaart.
 • “Vrije Golfers” zonder enig abonnement op Golf Puyenbroeck ontvangen de C licentie.

Op de wedstrijdkalender zijn er wedstrijden voor elk van de 3 verschillende types voorbehouden. Elk type abonnement met bijhorende licentie heeft een eigen aanbod aan activiteiten afgestemd op de doelgroep en hebben elk hun voorrangsregeling bij inschrijven.
Is voor het deelnemen aan een activiteit een bepaalde handicap vereist, dan moet men die bezitten op de dag van de inschrijving.
Indien op de wedstrijddag de handicap van een golfer hoger of lager geworden is dan de handicap gevraagd in de oorspronkelijke inschrijvingsvoorwaarde dan zijn volgende afspraken – beperkingen van toepassing:
▪ in een single competitie : deelnemen kan, maar de golfer speelt buiten competitie en kan geen prijzen winnen.
▪ in een twee-bal competitie : deelnemen kan, maar het team speelt buiten competitie en kan geen prijzen winnen.
▪ In een kampioenschap: deelnemen is niet mogelijk en de ingeschreven golfer zal bij opstellen van de startlijst op de hoogte worden gebracht van zijn afwijzing door de wedstrijdleider.
Golfers, lid van een andere erkende golfclub, kunnen zich inschrijven voor een wedstrijd waar de wedstrijdvoorwaarden dit toelaten en enkel indien deze golfers tijdig de geldende greenfee en wedstrijdfee hebben betaald.

Artikel 4 Golfregels – gebruik Mobicart buggy – afstandmeting

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals bepaald door Royal & Ancient Rules en dit wedstrijdreglement met inbegrip van de lokale regels en de eventuele tijdelijke regels. Ook de etiquetteregels moeten strikt nageleefd worden. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit wedstrijdreglement en de Rules of Golf gelden deze laatste.
Alle “single” strokeplay en stableford wedstrijden zijn “qualifying” voor alle deelnemers tenzij vooraf anders aangekondigd of wegens omstandigheden door de wedstrijdleiding ad hoc beslist.
Alle andere spelformules en winterwedstrijden zijn “non qualifying” voor alle deelnemers.
In alle gevallen van betwistingen tussen deelnemers, waarbij de golfregels en / of dit reglement geen oplossing voorzien, neemt de wedstrijdcommissie de finale – bindende -beslissing. Tuchtmaatregelen worden in later paragrafen verduidelijkt.
Het gebruik van een persoonlijke éénpersoons-buggy of een mobicart buggy voor personen met een fysieke beperking en aangesloten bij de VZW Mobicart is toegestaan tijdens alle wedstrijden op Golf Puyenbroeck en tijdens GP Tour uitwedstrijden.

Het gebruik van buggy’s op de baan is niet toegestaan indien het gebruik van trolley’s op de baan niet is toegestaan. Deze beslissing kan op allerlaatste moment door de wedstrijdleiding worden genomen naar aanleiding van onverwachte weersomstandigheden en is bindend. Indien een speler die normaliter gebruik maakt van een mobicartbuggy beslist dat hij hierdoor niet kan deelnemen zal de speler ‘rechtmatige opgave’ krijgen en zal de betaalde greenfee- en wedstrijdfee worden verschoven of terugbetaald.

Het gebruik van afstandmeting tijdens de wedstrijden is toegestaan, voor zover het gebruik de spelsnelheid niet nodeloos vertraagt of de wedstrijdvoorwaarden het expliciet verbieden.

Artikel 5. Inschrijving en Tee keuze

De inschrijving voor een wedstrijd kan uitsluitend geschieden via de persoonlijke Ipass pagina in IGolf of via de balie en dit tot 7 dagen vóór de wedstrijd als die plaatsvindt op een weekdag. Voor een wedstrijd die plaatsvindt in het weekend kan men inschrijven tot en met de zondag van het weekend vooraf. Bij de inschrijving moet de verschuldigde greenfee en/of wedstrijdfee onmiddellijk worden betaald.
De wedstrijdleiding kan in de kalender wedstrijden opnemen waarbij de deelnemers de mogelijkheid hebben om zelf hun afslaggebied te kiezen. De onherroepbare tee keuze wordt gemaakt door de speler op het ogenblik van de inschrijving.
– Beperkingen:
o De heren hebben de keuze om op één van de vier verschillende afslaggebieden te spelen : wit, geel, blauw of rood.
o De Dames hebben de keuze tussen de rode, blauwe of gele afslaggebieden.
– Men speelt verplicht alle holes van de wedstrijd vanaf de vooraf zelf gekozen afslaggebieden.
– Wie recht wil hebben op de brutoprijs, moet van de backtee (mannen=wit / vrouwen=blauw) spelen

Artikel 6 Starttijden – samenstelling van de flights

De starttijden en flights worden door de wedstrijdcommissie vastgesteld en uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijd op het publicatiebord ad valvas opgehangen en via I-golf gepubliceerd. De starttijden worden per mail via I-Golf naar alle golfers verzonden.
Golfers die voor een wedstrijd hebben ingeschreven dienen zelf tijdig voor de aanvang van de wedstrijd op de startlijst in I-golf, op het infobord in de inkomhal hun starttijd te controleren.
Van golfers die deelnemen aan een wedstrijd wordt verwacht dat ze met iedere andere golfer, ongeacht geslacht – leeftijd – handicap, waarmee ze in een flight door de wedstrijdleiding worden ingedeeld, te zullen spelen. Spelen met partners en of andere familieleden in een flight in een single competitie is niet toegestaan.

Wanneer een wedstrijd omwille van de weersomstandigheden dient te worden afgelast zal zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor de start van de eerste flight, via mail en of telefonisch aan de deelnemers de afgelasting worden gemeld. De golfer kan kiezen voor een terugbetaling van zijn betaalde greenfee en/of wedstrijdfee of voor de verplaatsing van zijn inschrijving naar de vervangwedstrijd en of een wedstrijd op een latere datum waarvoor nog inschrijving mogelijk is.

Artikel 7 Afmelding voor een wedstrijd – sancties.

Afmelding door een ingeschreven golfer kan tot 48 uur vóór de wedstrijd per mail naar golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be of telefonisch op nr 09 342 42 79.

Indien de reden van afmelding een gegronde medische of familiale of werkgerelateerde reden is kan door middel van een doktersattest of andere bewijs de terugbetaling van de betaalde greenfee en wedstrijdfee worden gevraagd aan de centrumverantwoordelijke.
Bij ontbrekende of een laattijdige afmelding is geen terugbetaling of verschuiving van de greenfee en/of de wedstrijdfee mogelijk.
Tevens zal er een sanctie worden opgelegd:
= in desbetreffende wedstrijd krijgt de speler een NO SHOW
= uitsluiting van deelname aan de drie eerstvolgende wedstrijden. Bij herhaling, binnen het jaar na een eerste sanctie, zal er uitsluiting volgen voor de eerstvolgende zes wedstrijden. (praktisch niet mogelijk)
Telkens zal de beslissing van de uitsluiting door de sportcommissie per e-mail aan de desbetreffende golfer worden meegedeeld. Een nominatieve lijst van ‘no shows’ zal voor dit doel worden bijgehouden.
Overzicht van de ingave van scores in i-golf en de geldende consequenties:

DSQ (disqualified) : speler begaat een overtreding tegen een Spelregel R&A of een ernstige overtreding tegen een Etiquetteregel R&A handicap verhoogt +0,1 of +0,2 (hcp 26,5 tot 36)
forfait : speler zegt te laat = minder dan 48 u voor de wedstrijd af, of start niet handicap blijft behouden,
kaart ingediend : een speler levert zijn kaart in en alle gemarkeerde scores worden ingegeven in de uitslag handicapverrekening volgens de gespeelde score
kaart niet ingediend : speler levert na een gespeelde ronde zijn scorekaart NIET in handicap verhoogt +0,1 of +0,2 (hcp 26,5 tot 36)
onrechtmatige opgave : speler VERLAAT omwille van een externe factor of onduidelijke reden de wedstrijd

bvb ongunstige weersomstandigheden, lawaai, dispuut met medespeler ea

handicap verhoogt +0,1 of +0,2 (hcp 26,5 tot 36)
rechtmatige opgave : speler VERLAAT de wedstrijd omwille van een gegronde en duidelijk vast te stellen reden bvb kwetsuur, ziekte, oproep uit wacht ea geen hcp aanpassing

In het nieuwe WHS-systeem zal de sanctie geen hcp-verhoging inhouden van +0,1 of +0,2; maar zal er een penalty-score worden ingevoerd in uw WHS-handicap historiek.

Artikel 8 Starten

Een golfer moet starten op de door de wedstrijdcommissie vastgestelde tijd en moet zich tenminste 15 minuten van tevoren melden bij de balie en zijn scorekaart afhalen.
De golfer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op zijn scorekaart en dient zich ervan te vergewissen of er speciale regels voor de wedstrijd van kracht zijn. Eventuele correcties (vb handicap verkeerd vermeld op de gedrukte scorekaart) moeten door de speler gecorrigeerd en gemeld worden voor hij/zij zijn/haar scorekaart indient. De bruto aantal slagen moet op de afgeleverde scorekaart worden genoteerd alsook de desbetreffende opmerking ivm mogelijke vergissingen – onjuistheden op de kaart. Dit moet ook worden gemeld aan de wedstrijdleiding die in overleg met de balie het nodige zal rechtzetten.
De golfer dient bij voorkeur tenminste 5 minuten voor de starttijd op de voorziene startplaats aanwezig te zijn en bij de start de aanwijzingen van de starter – wedstrijdleiding op te volgen. Voor spelers die te laat aankomen aan de eerste tee zal bestraffing gebeuren volgens spelregel 5.3a, de starter – wedstrijdleider is bevoegd om de sancties op de scorekaart van de desbetreffende speler te noteren. Bij matchplay is dit ‘verlies van de eerste hole’ en bij strokeplay moet de speler bij zijn score van de eerste hole 2 slagen bijtellen. In stableford worden er 2 punten van de totale stableford punten afgetrokken volgens spelregel 21.1c

Artikel 9 Scores – Traag spel

Indien een golfer in een stableford wedstrijd op een hole niet meer kan scoren is hij verplicht zijn bal op te nemen.
De doorlooptijden per hole zoals vermeld op de scorekaart dienen te worden gerespecteerd.
De wedstrijdcommissie / marshall zal het regelmatige verloop van de wedstrijd opvolgen en zal indien mogelijk ondersteuning geven om een achterop geraakte flight sneller te laten spelen.
Indien men blijft volharden in “traag spel” zal worden bestraft zoals beschreven regel 5.6 (langzaam spel) of regel 32-1b (noot 3). De wedstrijdleiding / marshall zal deze straf noteren op de scorekaart van de speler(s).
Wanneer vóór uw flight op 1 of meer holes geen spelers meer aanwezig zijn, dient men de volgende flight door te laten. Hierbij geeft uw flight voorrang zonder dat de achter komende flight hierom moet vragen. Tijdens een qualifying wedstrijd, zowel op Puyenbroeck als bij de georganiseerde uitwedstrijden, is dit enkel van toepassing indien dit opgelegd wordt door de wedstrijdleiding of de marshall.
Wanneer een bal van een golfer van uw flight moet worden gezocht en de achterkomende flight staat te wachten, moet deze flight tijdens het zoeken worden doorgelaten (maximum zoektijd per verloren bal zoals voorzien in de spelregels).
Een golfer die traag spel veroorzaakt mag – moet hierop opmerkzaam gemaakt worden door zijn medegolfers. De terechtgewezen golfer heeft geen enkele reden dit kwalijk te nemen, de golfer mag (bij een minder geslaagde slag) de partij niet ophouden en dient zijn verantwoordelijkheid op te nemen, eventueel de bal op te nemen (indien er niet meer kan gescoord worden) en de hole uit te wandelen zonder te golfen.
Als de baan vrij is, dient men zo spoedig mogelijk af te slaan en dan pas de scores van de vorige hole te noteren.

Ready golf adviezen

 • Sla je bal al als je dit veilig kan doen terwijl je medespeler die een moeilijk shot moet doen en verder van de hole ligt de tijd neemt om zijn spelopties te overwegen.
 • Short hitters kunnen eerst van de afslagplaats of fairway spelen terwijl long hitters nog wachten om te spelen.
 • Sla al je tee shot als de speler die eigenlijk de eer heeft nog niet klaar is om te spelen.
 • Sla je bal vooraleer je je medespeler helpt zoeken naar een bal.
 • Put alvast uit, ook wanneer je dicht bij iemand zijn puttinglijn staat.
 • Sla je bal al als iemand die net geslagen heeft van een greenside bunker en die de bunker aan het harken is, zelfs als die medespeler nog verder van de hole ligt.
 • Wanneer de bal van een speler over de achterkant van de green gaat zou iedere speler die dichter bij de hole ligt maar nog voor de hole ligt moeten chippen terwijl de medespeler die achter de hole ligt naar daar gaat om zijn shot te spelen.
 • De scores moeten genoteerd worden bij aankomst op de afslagplaats van de volgende hole, behalve voor de eerste speler die afslaat. Hij noteert het best de scores nadat hij afgeslagen heeft.

Artikel 10 Scorekaart

Na afloop van een “vastgestelde ronde” dient iedere golfer zijn scorekaart zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 10 minuten na het beëindigen van hole 9/18, bij de wedstrijdcommissie/balie in te leveren of zijn score in te geven in de Golf Vlaanderen App beschikbaar op smartphone of via de scoring office in de inkomhal van het golfcomplex. De golfer controleert de scores voor iedere hole en de kaart moet door zowel de golfer als de marker ondertekend worden en of in de App elektronisch bevestigd worden.

Indien de marker verplicht / verzocht wordt om foutieve scores te noteren dan kan de marker reageren door deze scorekaart niet te tekenen en dit te melden aan de wedstrijdleiding.
Golfers die beslissen om te stoppen tijdens een qualifying wedstrijd, zijn verplicht hun scorekaart, ondertekend door de marker aan de balie of de wedstrijdleiding te overhandigen of te laten overhandigen.
Het niet of niet-tijdig inleveren van een wedstrijdscorekaart wordt beschouwd als het niet behalen van de buffer, waardoor de handicap automatisch wordt aangepast, tenzij er hiervoor volgens de wedstrijdcommissie een voldoende geldige reden is.
De scores kunnen ook elektronisch ingegeven worden via de Golf Vlaanderen App, op de kiosk in de inkomhal of recording stand of Ipad en dit door alle golfers en zelfstandig. Kaarten / scores waarover twijfel bestaat moeten gemeld worden aan de wedstrijdleiding of de balie, indien geen wedstrijdleiding aanwezig en of de balie gesloten moet de kaart gedeponeerd worden in de brievenbus die hiervoor voorzien is.

Artikel 11 Bepalingen omtrent winnaar

In geval van een gehalveerde partij in matchplay zal de match worden doorgespeeld totdat een van de golfers met minstens 1 hole “up” verschil wint. Indien er handicapverrekening van toepassing was in de vastgestelde ronde zal dit ook op de extra holes worden toegepast.
Bij een gelijk eindresultaat in een strokeplay wedstrijd (een niet clubkampioenschap wedstrijd) zal de winnaar de golfer zijn met de laagste aantal slagen over de laatste 9 holes en indien nog een gelijke eindstand, de score van de laatste 6 holes, vervolgens de laatste 3 holes en tenslotte de laatste hole. Indien dan nog steeds geen winnaar bekend zou zijn wint de golfer met de laagste handicap.
Bij een gelijk eindresultaat in een stableford wedstrijd zal de winnaar de golfer zijn met de hoogste score stableford punten na de vastgestelde ronde, indien een gelijkspel wint de speler met het hoogst aantal punten over de laatste 9 – 6 -3 of de laatste hole. Indien dan nog steeds geen winnaar bekend zou zijn wint de golfer met de laagste handicap.
De Brutoprijs wordt enkel uitgereikt aan golfers die van de backtee spelen ongeacht de spelvorm.

Artikel 12 Stopzetten / afgelastingen

De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht om een wedstrijd non-qualifying te verklaren (vb bij extreme omstandigheden of verstoorde terreinomstandigheden) en de wedstrijd non-qualifying te laten doorgaan. Counting wedstrijden zijn niet meer mogelijk in het WHS-systeem.
Bij abnormale weersomstandigheden kan een wedstrijd afgelast worden, uitzonderlijk zelfs tot op het moment van de start van de eerste flight. Het is aangewezen de website te raadplegen of telefonisch contact op te nemen met de balie wanneer er extreem slechte weersomstandigheden worden voorspeld.
In geval van een tijdelijke sluiting van het terrein wegens tijdelijke slechte of uitzonderlijke weersomstandigheden (mist, bevroren grond, onweer, enz…) zal de eerste starttijd worden uitgesteld (duurtijd van uitstel is de beslissing van de wedstrijdcommissie) en alle starttijden zullen met de opgelopen wachttijd worden verlaat.

Indien er aansluitend aan deze wedstrijd ‘gewone’ starttijden werden gereserveerd dan zullen deze geannuleerd worden om alle ingeschreven deelnemers van de wedstrijd hun starttijd te kunnen garanderen. De geannuleerde starttijden geven geen recht op compensatie uitgezonderd voor greenfeespelers die hun vooraf betaalde greenfee terugkrijgen in de vorm van een te-goed-bon.
Een wedstrijd die reeds gestart is kan bij bijzondere onverwachte en gevaarlijk (weers-) omstandigheden worden stilgelegd door de wedstrijdcommissie. De stopzetting zal door middel van geluidssignalen (geluidshoorn) door de wedstrijdleiding, marshall of domeinwachter worden aangekondigd.

De betekenis van de geluidsignalen zijn :
→ één lange toon, herhaling om de 15 seconden = Wedstrijd onmiddellijk onderbreken, trolleys en golfmateriaal laten staan, ballen laten liggen en onmiddellijk gaan schuilen.
→ drie maal één korte toon, herhaling om de 15 seconden = Hervatten van de wedstrijd en spelen vanaf de plaats waar de bal werd achtergelaten.
→ Drie maal opeenvolgende lange toon, herhaling om de 15 seconden = Wedstrijd onderbreken en verzamelen in de cafetaria met al uw materiaal en daar wachten op verdere instructies.
Voor uw veiligheid moet u dan schuilen in de aanwezige schuilhutten : zie de instructies op de infofiches in de schuilhokjes op hole 3, 5 en 7.
In deze voornoemde situatie, gevolg van onverwachte weersomstandigheden en dus overmacht, is er geen terugbetaling van de wedstrijdfee en of de greenfee.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen – klachten en sancties

Tijdelijke regels worden vooraf aan een wedstrijd opgehangen op het informatiebord in de inkomhal, eventueel vermeld op de scorekaart en/of worden door de starter / wedstrijdcommissie toegelicht aan de afslagplaats van hole 1.
Het gebruik van mobiele telefoon tijdens wedstrijden is niet toegestaan. Enkel voor personen met een veiligheidsfunctie of beroep en die van wacht zijn (graag vooraf uw medespelers hiervan op de hoogte brengen). Enkel om het wedstrijdsecretariaat te contacteren mag uitzonderlijk een mobiele telefoon gebruikt worden.
Overtreding op deze afspraak ivm ongepast gebruik of afgaand geluidsignaal wordt op volgende manier bestraft:
A. Eerste overtreding: de speler is schuldig aan het niet naleven van een etiquetteregel en medespelers mogen vragen om te stoppen met bellen en om het geluid van de mobiele telefoon onmiddellijk uit te schakelen.
B. Volgende overtreding tijdens dezelfde ronde: de speler is schuldig aan een ernstige overtreding van een etiquetteregel en de wedstrijdcommissie kan de straf opleggen van diskwalificatie zoals voorzien in regel 1.2b
C. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een mobiele telefoon om advies te vragen of te geven. Bij overtreding is de bestraffing diskwalificatie.

Golfers die tijdens de wedstrijd fouten maken tegen de etiquetteregels zullen de eerste maal een verwittiging krijgen. Komt dit herhaaldelijk voor dan zal regel 1.2b worden toegepast (diskwalificatie).
Golfers die fouten maken tegen de spelregels moeten de in de spelregels voorziene strafslagen of beslissingen (DSQ) die door een medespeler / marker worden aangegeven en of door een referee / wedstrijdleiding worden bevestigd, aanvaarden.
Indien de marker verplicht / verzocht wordt om foutieve scores te noteren dan kan de marker het recht uitoefenen om deze scorekaart niet te tekenen en moet hij het incident melden aan de wedstrijdleiding. Automatisch wordt de desbetreffende golfer die verzocht heeft om een verkeerde score te laten markeren gediskwalificeerd en zijn uitslag wordt niet opgenomen in de einduitslag. Deze sanctie staat gelijk aan het niet behalen van de buffer en er zal een penalty score volgen.
Wanneer de scorekaarten ondertekend zijn door de marker en de speler (of score in App afgerond) en ingeleverd bij de wedstrijdcommissie is de wedstrijd afgelopen. Er kan geen klacht meer neergelegd worden inzake de score of de toepassing van de spelregels nadien behalve de situaties beschreven in spelregel 20.2e
Klachten tijdens het verloop van de wedstrijd moeten onmiddellijk na het binnenkomen (indien nodig discreet) gemeld worden bij de wedstrijdcommissie. De commissie behandelt de klacht en neemt een beslissing (indien mogelijk) voor de prijsuitreiking.
Wanneer over het gedrag van een speler, zijn toepassing van de spelregels of de etiquette weerkerend wordt geklaagd door medespelers, zal de sportcommissie
– In eerste instantie proberen te verzoenen en de spelers samenbrengen voor een gesprek waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn en de feiten worden uitgepraat.
– Indien deze speler blijft volharden na zo’n voorafgaand verzoenend gesprek, zal deze speler een verwittiging per mail vanwege de sportcommissie ontvangen.
– Indien zich na dit schrijven nog problemen voordoen waarbij de spelregels en de afspraken uit de mail niet worden gerespecteerd dan zal de sportcommissie een uitsluiting van deze speler voorstellen aan deputatie en dit laten meedelen per brief.
Het is niet toegelaten scorekaarten van andere golfers op te vragen aan de balie en mee te nemen. Een golfer kan zijn eigen kaart ook niet meenemen na de ingave in i-golf, de uitslag zal zichtbaar zijn in de persoonlijke handicaphistoriek via I-pass / I-golf.

Artikel 14 Prijzen en prijsuitreiking

In de wedstrijden waar een prijzentafel is voorzien worden de prijzen uitgereikt aan de deelnemers / winnaars volgens het vooraf door de sportcommissie opgestelde verdeelschema.
Enkel spelers die in of beter dan hun handicapbufferzone hebben gescoord komen in aanmerking voor de prijzentafel. Ballenkaarten die uitgereikt worden als prijs worden sowieso uitgereikt.
Er zijn geen prijzentafels voor de winterwedstrijden, de non qualifying wedstrijden en de 9 holes stableford wedstrijden.

De uitslag en de prijsuitreiking van een wedstrijd vindt plaats zo snel mogelijk na aankomst van de laatste flight, tenzij er voor de prijsuitreiking een ander tijdstip door de wedstrijdcommissie vooraf bekend is gemaakt.
Op een prijs kan alleen aanspraak worden gemaakt indien men bij de prijsuitreiking aanwezig is. Bij afwezigheid gaat de prijs automatisch naar de volgende in de uitslag. Bij dubbelwedstrijden volstaat de aanwezigheid van 1 van de teamgenoten om de prijs van de 2 spelers op te halen.
Indien bij de aankondiging van een wedstrijd er voor de prijsuitreiking een bepaalde dresscode wordt gevraagd (vb omdat dit expliciet gevraagd wordt door een terrein dat bezocht wordt door de GP Tour) dan moet de speler die zijn prijs ophaalt hieraan voldoen, indien niet gaat zijn prijs door naar de volgende in de uitslag.

Artikel 15 De beslissing van de wedstrijdcommissie is bindend

Bij een geschil zoals beschreven in regel 20 van de golfregels en na beslissing door de wedstrijdleiding kan de toegekende prijs terug worden gevorderd van de speler die ten onrechte de prijs heeft ontvangen.

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Toelatingsvoorwaarden voor de deelname aan de door Sportcommissie Golf Puyenbroeck georganiseerde wedstrijden op basis van abonnementstype (afhankelijk van uw lidtype kan u wel / niet deelnemen aan bepaalde types van wedstrijden):

Soorten wedstrijden & deelnemingsvoorwaarden
1. Qualifying wedstrijden 9 holes
➢ Enkel toegankelijk voor eigen clubleden
➢ Iedereen met max handicap 53 kan deelnemen
➢ Er wordt gespeeld in flights van 4
➢ Inschrijven in tijdsblokken
➢ Vrije tee-keuze

2. Qualifying wedstrijden 18 holes
➢ Enkel toegankelijk voor terreinabonnees
➢ Maximum handicap 36
➢ Spelen in flights van 3 of 4
➢ Vrije tee-keuze

3. Juniorwedstrijden (zie visietekst + jaarplanning juniorwerking)
➢ Toegankelijk voor eigen leden
➢ 18 holes voor hcp 0 – 36
➢ 9 holes voor hcp 0 – 53, spelers kunnen kiezen
➢ Vrije tee-keuze voor 18 holes en 9 holes, behalve indien anders aangegeven in de bijlagen van dit wedstrijdreglement

4. Senioren (18 holes)
➢ Enkel voor clubleden
➢ Toegankelijk voor iedereen die 50 wordt dat jaar en ouder
➢ Handicap 0 – 53
➢ Vrije tee-keuze (tenzij anders vermeld bij wedstrijdinfo)

5. Dameswedstrijden (18 holes, 9 holes in juli / augustus)
➢ Enkel toegankelijk voor dames – clubleden
➢ Handicap 0 – 53 voor 18 holes
➢ Vrije tee-keuze (tenzij anders vermeld bij wedstrijdinfo)
➢ Zowel 9 als 18 holes qualifying

6. Clubkampioenschappen
➢ Enkel toegankelijk voor terreinabonnees met homeclub Puyenbroeck
➢ Zie wedstrijdreglement voor alle voorwaarden
➢ 5 clubkampioenschappen: Iedereen, Senioren, Junioren & Chip – putkampioenschap, matchplaykampioenschap
➢ Junioren clubkampioen max hcp 18,4

7. Winterwedstrijden (8)
➢ Enkel toegankelijk voor terreinabonnees
➢ Non-qualifying spelvormen
➢ Winterkoning(in) en winterprins(es) wordt uitgereikt bij Kickoff volgend seizoen
➢ Zie wedstrijdreglement voor regels rangschikking

8. GP-Tour
➢ Enkel toegankelijk voor terreinabonnees
➢ Regelmatigheidscriterium waarbij telkens op een andere baan gespeeld wordt met finale op het eigen terrein
➢ Maximum handicap 36 (tenzij anders aangegeven door gastclub)
➢ Geen vrije tee-keuze

9. Junior GP-Tour
➢ Enkel toegankelijk voor terreinabonnees
➢ Regelmatigheidscriterium waarbij telkens op een andere baan gespeeld wordt met finale op eigen of extern terrein (in functie van beschikbaarheid)
➢ 18 holes: maximum handicap 36
➢ 9 holes: hcp 37 – 53
➢ Geen vrije tee-keuze
➢ Andere specificaties: zie bijlagen

10. Speciale wedstrijden zoals Beker Van Vlaanderen, Van Lanschot trofee, Prijs van de sportcommissie, De Scheldecup, Prijs van de Marshalls
➢ Voorwaarden verschillend per wedstrijd
➢ Enkel toegankelijk voor terreinabonnees
➢ Max handicap 36

Bijlage 2 : Specifieke voorwaarden voor de golfers die deelnemen in een team ‘Golf Puyenbroeck’ aan het Interclub-kampioenschap van België of Vlaanderen.

Jaarlijks zal de sportcommissie de teamcaptains aanduiden voor elk team dat door de SC wordt ingeschreven in KBGF IC competitie.
Jaarlijks zal een oproep gebeuren zodat kandidaat teamleden met Hcp 24,4 of lager en HOMECLUB Golf Puyenbroeck – licentie A zich kunnen kenbaar maken, uit deze lijst zal de teamcaptain zijn team in overleg met de sportcommissie (effectieve en reserve spelers) selecteren en oproepen.
De teamcaptain en de SC zal op basis van de individuele handicaphistoriek, de uitslagen van wedstrijden en het spelniveau van elke kandidaat evalueren om de selectie of afwijzing van selectie te motiveren.
Bij een overtal aan kandidaten kan de SC beslissen om een selectiewedstrijd te organiseren waarvan de uitslag de volgorde van kandidaten zal bepalen.
Er wordt verwacht dat de gekozen golfers maximaal deelnemen aan alle voorbereidende trainingen, lessen, verkenningen en of andere team evenementen.
Elk teamlid moet zijn deel in de kostprijs, die verbonden is aan de deelname aan het IC event, betalen. De teamcaptain is beheerder van de kostprijs en het budget en verzamelt indien gewenst vooraf een voorschot bij de teamleden.
Het dragen van de teamkledij Golf Puyenbroeck : witte polo met logo – blauwe pull met logo en indien mogelijk zelfde kleur van broek (in team af te spreken) tijdens de IC ontmoetingen met andere clubs is verplicht.
Er wordt verwacht van de gekozen golfers dat ze de teamkleuren en de naam van Golf Puyenbroeck zichtbaar, fair en sportief verdedigen op en naast de golfbaan. Naast de individuele sportieve resultaten kunnen deze extra sportieve factoren mee in overweging worden genomen bij de samenstelling van teams in de toekomst.

Bijlage 3 : Specifieke voorwaarden voor de individuele deelname aan het regelmatigheidstornooi “GP Tour” en de afsluitende wedstrijd.

Definitie: de GP-Tour is een regelmatigheidstornooi voor de terreinabonnees Golf Puyenbroeck en met een Hcp niet hoger dan 36, en wordt gespeeld over verschillende wedstrijden op verplaatsing en afgesloten met een finale wedstrijd op het 9 holes terrein van Golf Puyenbroeck.
Handicapcategorieën : op alle bezochte terreinen wordt gespeeld volgens de handicapcategorieën voor heren en dames : back tee voor Hcp 18,4 en lager, front tee voor Hcp 18,5 en hoger.
Rangschikking: Alle wedstrijden zijn, indien mogelijk, qualifying en tellen mee voor de eindscore en er wordt per wedstrijd een uitslag opgesteld in Brut (enkel backtee) en Net. De individuele eindscore van het regelmatigheidstornooi wordt bepaald door de som van de 5 beste stableford scores (Brut en Net – Heren en Dames) gelopen in minimaal 5 verschillende wedstrijden van de GP Tour kalender, afsluitende wedstrijd inbegrepen.
De winnaars :
• Per wedstrijd krijgen de winnaars een prijs bepaalt door de SC
Opmerking :
▪ Junioren kunnen deelnemen aan de wedstrijden indien starttijden en juniortarief beschikbaar
▪ Enkel backtee-spelers hebben recht op de brutoprijs
Voor het regelmatigheidstornooi : de golfer (Heren en Dames) met de beste totaalscore – cumul van hun 5 beste uitslagen (Brut en of Net) behaald tijdens minimaal 5 wedstrijden GP Tour.

Opmerkingen :
De spelers met minimaal 4 deelnames hebben voorrang bij het inschrijven voor de afsluitende wedstrijd op Puyenbroeck, zij worden persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd.
Bij de prijsuitreiking van het regelmatigheidstornooi is geen cumul toegestaan tussen de Brut en Net score. Een speler die in aanmerking zou komen voor 2 prijzen ontvangt enkel de ‘hoogste’ prijs van de twee.

Bijlage 3bis: Specifieke voorwaarden voor de individuele deelname aan het regelmatigheidstornooi “Junior GP Tour” en de afsluitende wedstrijd.

Definitie: de Junior GP-Tour is een regelmatigheidstornooi voor de Junior Terreinabonnees Golf Puyenbroeck, en wordt gespeeld over verschillende wedstrijden op verplaatsing en afgesloten met een finale wedstrijd op het 9 holes terrein van Golf Puyenbroeck of – in functie van beschikbaarheid – op een extern terrein.
Handicapcategorieën : op alle bezochte terreinen wordt gespeeld volgens de handicapcategorieën voor heren en dames : back tee voor Hcp 18,4 en lager, front tee voor Hcp 18,5 en hoger.
Junioren met Hcp 37-54 starten vanop de rode teebox en spelen 9 holes qualifying.
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om spelers in een bepaalde categorie in te delen, ongeacht hun leeftijd en/of handicap, op basis van evolutie en vooruitgang in het golfspel.
Rangschikking: Alle wedstrijden zijn, indien mogelijk, qualifying en tellen mee voor de eindscore en er wordt per wedstrijd een uitslag opgesteld in Brut (enkel backtee) en Net. De individuele eindscore van het regelmatigheidstornooi wordt bepaald door de som van de 3 beste stableford scores (Brut en Net – Heren en Dames) gelopen in minimaal 3 verschillende wedstrijden van de Junior GP Tour kalender, afsluitende wedstrijd inbegrepen.
De winnaars :
• Per wedstrijd krijgen de winnaars een prijs bepaalt door de SC
• Voor het regelmatigheidstornooi : de Junior (Jongen en Meisje) met de beste totaalscore – cumul van hun 3 beste uitslagen (Brut en of Net) behaald tijdens minimaal 3 wedstrijden Junior GP Tour.
Punten:

Hcp 0-36

Brut mixed backtee, Net Jongens, Net Meisjes.
1ste plaats 15 p
2de plaats 12 p
3de plaats 10 p
Vanaf 4de plaats 9 punten en aflopend naar 0 punten.

Hcp 37-54

Er wordt geen eindklassement opgemaakt voor deze categorie. De ervaring weegt hier zwaarder door dan de punten.
Opmerkingen :
Bij de prijsuitreiking van het regelmatigheidstornooi is geen cumul toegestaan tussen de Brut en Net score. Een speler die in aanmerking zou komen voor 2 prijzen ontvangt enkel de ‘hoogste’ prijs van de twee.
Bij een eventuele ex aequo eindscore in een categorie (Brut of Net) zal de Junior (Jongen en Meisje) winnen die gedurende het tornooi de hoogste individuele stableford score heeft binnengebracht in één van de wedstrijden. Indien ook hier een ex aequo score, wordt gekeken naar de volgende hoogste individuele scores en indien nodig eventueel verder dalend in de individuele scores tot uiteindelijk een speler een winnende hogere score heeft. Indien nog steeds gelijke scores wint de speler met het meest aantal deelnames aan de Junior GP Tour wedstrijden.
Caddies zijn niet toegelaten bij spelers met hcp < 36

Bijlage 4 : specifieke voorwaarden voor de individuele deelname aan het clubkampioenschap “strokeplay” Heren / Dames – amateurs.

Voorbehouden aan terreinabonnees met HOME CLUB Golf Puyenbroeck die voldoen aan onderstaande Handicapvoorwaarden.
Handicapvoorwaarden :
Heren: golfers met een Hcp. 14 of lager.
Dames: golfers met een Hcp. 18,4 of lager.
Om organisatorische reden zal de startlijst beperkt worden tot 39 spelers in 13 flights. Met name de 27 Heren en 12 Dames met de laagste handicaps uit de voorinschrijvingslijst.
Strokeplay Brut (zonder Hcp) / Qualifying / Over 36 holes (2 x 18 holes)
Afslagplaatsen: back tee
Flights en starttijden:
Eerste ronde: mixed per 3, ad random samengesteld.
Cut : de beste 14 Heren en de beste 6 Dames gaan door naar tweede ronde.
Tweede ronde: per 2, per geslacht, in dalende volgorde van de uitslag van de eerste ronde.
Spelregels : de Spelregels R&A zijn van toepassing
Winnaars: de golfers (Heer en Dame) met de laagste cumulscore na 2 rondes.
Bij ex aequo na 36 holes spelen de golfers met zelfde eindscore een sudden death play off op hole 1 en herhalen dit tot er een winnaar is.
Caddies: Enkel een amateurspeler mag de functie van caddie vervullen.

Bijlage 5 : specifieke voorwaarden voor de individuele deelname aan het clubkampioenschap “strokeplay” Heren Dames – senioren – amateurs.

Voorbehouden aan Terreinabonnees met HOME CLUB Golf Puyenbroeck, een Hcp van 0 tot maximaal 24,4 én in de leeftijdsvoorwaarden ‘senior’ zoals bepaald door KBGF.
Handicapvoorwaarden:
Heren en Dames : 1 Cat, Hcp 0 tot 24.4
Strokeplay (zonder Hcp)
Qualifying
Over 1 ronde – 18 holes.
Afslagplaatsen voor Alle spelers: Front tee
Flights en starttijden : mixed per 3, ad random samengesteld.
Spelregels : de Spelregels R&A zijn van toepassing
Caddies: Enkel een amateurspeler mag de functie van caddie vervullen.
Winnaars: de golfers (Heer en Dame) met de laagste score.
Bij ex aequo na 18 holes spelen de golfers met dezelfde score een sudden death play off op hole 1.

Bijlage 6 : Specifieke voorwaarden voor de individuele deelname aan het clubkampioenschap junioren.

Jaarlijks organiseert Golf Puyenbroeck in het laatste weekend van de maand augustus het Juniorclubkampioenschap voor alle terreinabonnees met homeclub Puyenbroeck en in de leeftijdscategorie Junioren (-21 jaar).
Om te kunnen deelnemen aan het Junior Clubkampioenschap zal gedurende het jaar minimum 20 punten moeten verdiend worden via activiteiten georganiseerd door of voor junioren specifiek zo niet kan NIET deelgenomen aan de prijsuitreiking van het kampioenschap. Junioren die geen 20 punten doorheen het seizoen behaald hebben, kunnen wel deelnemen aan de wedstrijd. In dit geval wordt dit, voor bovenvermelde Junioren, beschouwd als een non-qualifying wedstrijd.
Volgend puntensysteem wordt toegepast:
Deelname golfles = 2 punten
Deelname wedstrijd = 3 punten
Deelname stage = 4 punten
Junioractiviteiten zoals “Kick-Off”, non-Q wedstrijden, … = 2 punten
Junioren die deelnemen aan het Clubkampioenschap, die ouder zijn dan 18 jaar op de dag van het kampioenschap, kunnen bij winst NIET deelnemen aan de Junior Masters KBGF. De deelname aan de Junior Masters wordt doorgegeven aan de junior -18 jaar (jongen en meisje) met de beste bruto score in de wedstrijd.
Spelregels : de Spelregels R&A zijn van toepassing
Caddies: enkel caddies tot en met 18 jaar zijn toegelaten

Het kampioenschap wordt gespeeld in drie categorieën :

 1. Clubkampioen :

Strokeplay wedstrijd over 18 holes.
Qualifying
Elke Junior die meer dan 20 punten behaalde én een hcp < 18,4 heeft, speelt per definitie van de back tees (wit voor de jongens, blauw voor de meisjes). Er is m.a.w. geen categorie- noch teeboxkeuze mogelijk voor deze Junioren.
Maximum handicap is 18,4
De “Clubkampioen” (jongen en meisje) is de speler met de beste BRUTO score.

 1. Rookie:

Stableford wedstrijd over 18 holes.

Qualifying

Voor spelers met handicap tot 36.

Iedere golfer slaat af vanaf de afslagplaats naar keuze.

De “Rookie” (Jongen en Meisje) is de speler met de beste NETTO score.

 1. Golfy:

Stableford wedstrijd over 9 holes.

Qualifying

Voor spelers met handicap >36

Iedere golfer slaat af vanaf de afslagplaats naar keuze

De “Golfy” (jongen en meisje) is de speler met de beste NETTO score.

 

Bijlage 7: Specifieke voorwaarden voor de individuele deelname aan het clubkampioenschap “matchplay” Junioren.

Voorbehouden aan Junioren met HOME CLUB Puyenbroeck – en met Hcp van 0 tot maximaal 54.

Afspraken te maken tussen de spelers onderling op een door hen bepaald moment, Golf Puyenbroeck en de juniorverantwoordelijken worden op de hoogte gebracht van het gekozen moment.

 • score hole per hole te tellen
 • som van de scores over 9 holes is de uitslag van de match

De winnaar ontvangt 3 punten

Bij gelijkspel na 9 holes elke speler 2 punten

De verliezer van een match krijgt 1 punt

Te spelen tussen 01 mei en 15 oktober.  Prijsuitreiking in het najaar.

Bijlage 8 : Specifieke voorwaarden voor de individuele deelname aan het clubkampioenschap “matchplay” (Heren Dames).

Kampioenschap voor golfers in 2 catgorieën : Categorie 1- spelers (Heren en Dames) met een maximum handicap tot 18,4 en Categorie 2 – spelers (Dames en Heren) met een handicap tussen 18,5 en 36.0.

Voorbehouden aan Terreinabonnees met HOME CLUB Puyenbroeck – licentie A en met Hcp van 0 tot maximaal 36.

Matchen worden gespeeld over 9 holes :

 • de matchen van de Heren tot en met de 1/4e finale
 • alle matchen van de Dames (opgedeeld in poules)

Matchen worden gespeeld over 18 holes :

 • de 1/2e en finale van de Heren

De Hcp van 30/03 bepaalt in welke Categorie men wordt ingedeeld en een speler blijft in deze categorie tot het einde van het kampioenschap, ongeacht de evolutie van zijn handicap.

Tijdens iedere match speelt de golfer met de Hcp die hij op het moment van de match heeft, het is de speler zijn verantwoordelijkheid om met de juiste Hcp te spelen en deze kenbaar te maken aan zijn tegenspeler.

Alle spelregels zijn van toepassing uitgezonderd de spelregel ivm caddy’s. Het is verboden om zich te laten bijstaan door een caddy tijdens een matchplay ontmoeting.

Reglement en afspraken :

Loting – samenstelling tabel : door de wedstrijdleiding

Tabel en termijnen : zie wedstrijdtabel ad valvas en mailing na elke loting

Golfregels R&A zie Regel 2 Matchplay – het is NIET toegestaan om met een caddy te spelen.

Iedere match is “non qualifying” en kan niet als EDS kaart worden ingediend.

Afslagplaatsen voor alle matchen:

Alle HEREN in Cat 1 (Hcp 0 – 18.4): back tee

Alle DAMES in Cat 1 (Hcp 0 – 18.4): back tee

Alle HEREN in Cat 2 (Hcp 18.5 – 36): front tee

Alle DAMES in Cat 2 (Hcp 18.5 – 36): front tee

Winnaar van een match is de golfer die na het bepaald aantal holes meer up’s heeft dan er nog holes te spelen zijn. Indien ‘all square’ na de ronde wordt doorgespeeld tot een golfer wint door 1 up te scoren.
Het tijdstip om een match te spelen moeten spelers onderling afspreken binnen de voorziene periode vermeld in de wedstrijdvoorwaarden ad valvas en op i-golf.
Indien de 2 spelers er niet in slagen om een datum vast te leggen voor de vooropgestelde deadline, spreken ze onderling af wie er zal doorgaan. Lukt dit niet, zal de match beslist worden door Kop / Munt.
Er dient altijd een starttijd te worden gereserveerd via de balie met vermelding “matchplay kampioenschap”- (flight van 2 spelers).
Afhalen uitslagenblad / scorekaart (1 per match) via de balie.
Indienen van het uitslagenkaart / scorekaart, ondertekend door beide spelers, via de balie of via de brievenbus in de inkomhal van het golfcomplex.
De prijsuitreiking aan de winnaars in beide categorieën (Heren en Dames) zal gebeuren tijdens de prijsuitreiking van de GP-Tour finale (laatste WE van september).

Bijlage 9 : voorwaarden voor de individuele deelname aan het clubkampioenschap “Chip and Putt” (Heren en Dames).

Voorbehouden aan Terreinabonnees met homeclub Puyenbroeck en met een Hcp 36 of lager.

Wedstrijdformule:

Formule, terrein en indeling in groepen zal bepaald worden door de Sportcommissie en minstens één maand vooraf ad valvas worden  meegedeeld.

Qualifying voorrondes: alle deelnemers

Start 1 : tijdstip te bepalen (max. 18 spelers)

Start 2 : tijdstip te bepalen (max. 18 spelers)

Finale: 6 beste totaalscores

Prijsuitreiking:  Onmiddellijk na de finale met prijzen voor de 6  finalisten.

Reglement:

De winnaar is de golfer (Heer OF Dame) met beste totaaleindscore behaald door de cumul van alle slagen / scores (met inbegrip van eventuele strafslagen) gespeeld in alle rondes van dit kampioenschap.

Bij ex aequo spelen de golfers een “sudden dead play off” op hole 1 van de oefenholes.

Bijlage 10 : voorwaarden voor het indienen van een Extra Day Score voor volwassen spelers met homeclub Puyenbroeck en WHS Hcp 53 en lager.

EDS scores uitsluitend te spelen door gebruik te maken van de Golf Vlaanderen App.
De speler en marker zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvraag, de betaling, de ingave van scores en afronden – beëindigen van de EDS kaart.
Volgens de WHS reglementering die in de App verwerkt zit .
Enkel op Belgische golfterreinen die opgenomen zijn in de App.
Golf Puyenbroeck kan geen correcties uitvoeren bij mogelijke vergissingen, verkeerde ingaves of vergeten af te sluiten van een aangevraagde EDS kaart.
Handicap-aanpassingen verlopen automatisch en indien een score niet ingediend wordt binnen de 48 uren na aangevraagde starttijd zal een penalty-score volgen zoals voorzien in het WHS reglement.

Bijlage 11 : specifieke voorwaarden in verband met het indienen van een score gespeeld in een buitenlandse wedstrijd door spelers met homeclub Puyenbroeck.

Conform het WHS Handicap system wordt een buitenlandse score enkel in een handicaphistoriek verwerkt indien de score wordt gestaafd door een officiële uitslag van de wedstrijd. Deze uitslag moet een volledig overzicht van alle deelnemers en hun score geven en moet zijn afgeleverd / bevestigd door de golfclub / federatie die deze wedstrijd heeft georganiseerd.
Van ALLE spelers met home club Puyenbroeck die op dergelijke buitenlandse uitslag voorkomen, ook al dienen ze zelf deze uitslag niet in, zullen de handicaps worden aangepast.

Bijlage 12 : specifieke voorwaarden in verband met het indienen van een score gespeeld in een commerciële wedstrijd (type automerken, drankenmerken ea) door spelers met home club Puyenbroeck.

Enkel indien dergelijke wedstrijden verrekend worden via de centrale database KBGF volgens het WHS system en door de ontvangende / organiserende club voor de sponsor hierin worden verwerkt, zijn de uitslagen geldig. Op dat moment wordt de score, zonder tussenkomst van Golf Puyenbroeck, automatisch in de persoonlijke handicaphistoriek van de golfer opgenomen.
Uitslagen van wedstrijden die niet via WHS handicapsysteem worden verwerkt door de organiserende / ontvangende club worden NIET als wedstrijd aanvaard en een individuele score uit dergelijke wedstrijd wordt NIET aanvaard als EDS score.
Wedstrijden gepatroneerd of georganiseerd door VVG of KBGF in opdracht van sponsoren worden aanvaard, eventueel als WHS score ingegeven, in de handicaphistoriek van de speler.

Bijlage 13 : Winterwedstijden – specifieke voorwaarden

Elke winter organiseert Golf Puyenbroeck in de winterstop tussen november en maart minstens 8 winterwedstrijden met elk een eigen thema en spelvorm. Deze wedstrijden zijn open en gratis voor alle Terreinabonnees en open voor Vrije golfers mits betaling van greenfee (geen wedstrijdfee).
Er is per wedstrijd een specifieke wedstrijdvorm of spelvorm bepaald, afhankelijk hiervan zijn de inschrijving individueel of in paar (eventueel mixed). De score van een team wordt aan elke speler individueel gegeven.
Er wordt per wedstrijd een uitslag opgesteld en hiervoor gebruik gemaakt van onderstaande puntentelling :
1ste plaats = 12 pnt 2de plaats = 10 pnt 3de plaats = 8 pnt 4de plaats = 7 pnt 5de plaats = 6 pnt
6de plaats = 5 pnt 7de plaats = 4 pnt 8ste plaats = 3 pnt 9de plaats = 2 pnt 10de plaats = 1 pnt
De uitslag van elke deelnemer wordt opgenomen in een regelmatigheidstabel en op het einde van de winter worden hiermee de Winterkoning en –koningin en de Winterprins en –prinses bepaald.
Winnaars zijn : de spelers (1 Heer, 1 Dame, 1 Jongen en 1 Meisje) met de hoogste gezamenlijk cumul van punten van al hun uitslagen aan deelgenomen wedstrijden.
Indien ex aequo dan wint de golfer met de hoogste individuele score (single wedstrijd) in zijn reeks van uitslagen, indien ook hier ex aequo dan wint de speler die het meest aantal keren heeft deelgenomen, indien geen verschil bepaald lottrekking de winnaar.
De trofeeën worden overhandigd bij de start van het volgende seizoen-event (kick off)

Bijlage 14: extra trofeeën voor spelers die een verdienstelijke score gedurende het jaar spelen
Eveneens tijdens het start-van-het-seizoen event zullen de spelers die in volgende opsomming een opmerkelijke score behaalden in het vorige jaar zullen een trofee ontvangen :
1. Baanrecord : de speler (mixed) die in een qualifying wedstrijd van de back tees (witte of blauw) afslagplaatsen de laagste score strokeplay van het kalenderjaar ingediend heeft (ref is PAR 72 heren PAR 73 dames)
2. Hole in one : alle spelers die in een qualifying wedstrijd een hole in one spelen
3. Beste bruto jaarscore – score gespeeld tijdens een qualifying 18 holeswedstrijd op Puyenbroeck. Trofee voor beste jongen en beste meisje, voor beste heer en beste dame,
voor beste senior heer en senior dame.